Terms of delivery

[translation]

01. Afspraken
02. Afleveren
03. Prijzen
04. Zichttermijn/afkoelingsperiode algemeen
05. Gegevensbeheer
06. Garantie Algemeen
07. Privacy en Veilig winkelen
08. Overeenkomst
09. Afbeeldingen en specificaties
10. Overmacht
11. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Afspraken
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen in de onlineshop van Dekker Zevenhuizen B.V.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Dekker Zevenhuizen B.V. behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Dekker Zevenhuizen B.V. garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Afleveren
2.1 Onze artikelen worden geleverd door heel Nederland. Indien onverhoeds een artikel niet uitleverbaar is, wordt met u contact opgenomen voor overleg.
2.2 De levertijd bedraagt globaal 5 werkdagen, volgend op de dag dat de betaling bij ons binnen is, maar kan per artikel verschillen. Dekker Zevenhuizen B.V. zal de leveringstermijn vermelden indien deze afwijkt van de norm. In geval de overeengekomen leveringstermijn langer dan 14 dagen wordt overschreden en wordt veroorzaakt door derden, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden en worden eventuele gedane betalingen binnen 14 dagen aan de koper terugbetaald.
2.3 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen der halve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn inclusief 21% btw. Portokosten, vrachtkosten, verwijderingsbijdrage en andere additieve kosten worden altijd vermeld bij het plaatsen van uw bestelling. U rekening geeft altijd het juiste eindbedrag.

4. Zichttermijn/afkoelingsperiode algemeen
Het Europese recht beschrijft een zichttermijn van 14 werkdagen voor bepaalde wijze van aankopen doen. Na het verlopen van die termijn wordt de koopovereenkomst een feit. Wij hanteren duidelijke regels voor een zichttermijn en het recht van retour. Dit betreft de staat waarin het artikel zich bevindt; de originele verpakking in zeer goede staat noodzakelijk voor de retourzending, en het doorberekenen van de gemaakte kosten, waaronder porto-/ vrachtkosten en administratieve- en distributiekosten. Volkomen los hiervan staat uw recht op garantie behandeld in punt 6.
4.1 Indien een klant zijn levering in aanmerking wil laten komen voor retour, dient hij zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na levering, de geleverde artikelen op ons postbusadres te retourneren. Binnen 14 dagen zal, onder restrictie en verrekening van de punten vermeld onder 4, 4.2 en 4.3 terugbetalingen worden verricht.
4.2 Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product is gebruikt en/of is beschadigd of de bestelling geopend en/of niet in de originele verpakking wordt geretourneerd.
4.3 De gemaakte kosten worden verrekend met de terugbetaling.
text

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Dekker Zevenhuizen B.V., dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Dekker Zevenhuizen B.V. Dekker Zevenhuizen B.V. houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 Dekker Zevenhuizen B.V. respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Dekker Zevenhuizen B.V. maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie Algemeen
6.1 Dekker Zevenhuizen B.V. garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd. Evenzo vervalt de garantie indien goederen op foutieve zijn gebruikt of behandeld. Schade aan goederen, toegebracht door onoordeelkundig/nalatig handelen worden door Dekker Zevenhuizen B.V. niet voor vergoeding in behandeling genomen.
6.3 Voor de specifieke garantievoorwaarden verwijzen wij u naar het kopje "Garantie". Hier zijn heel duidelijk de specifieke garantiebepalingen per merk opgenomen.

7. Privacy en Veilig winkelen
7.1 Om uw gegevens te beschermen hanteren wij een privacycode. Uw gegevens worden niet verkocht of weggegeven aan derden en worden slechts gebruikt om de bestelde goederen te leveren. Als u daar toestemming voor geeft, kunnen wij u wel op de hoogte houden van nieuwe aanbiedingen. Indien u dat niet meer wenst, kunt u dat via het contactformulier aan ons melden.
7.2 Als u via Dekker Zevenhuizen B.V. koopt, koopt u veilig en vertrouwd. Misschien voelt het anders dan u gewend bent. Maar wij zorgen voor absolute privacy. U kunt een opdrachtbevestiging met alle gemaakte afspraken en factuurgegevens uitprinten en u krijgt een digitale opdrachtbevestiging met alle factuurgegevens en het totale factuurbedrag. We leveren pas uit als de betaling geregeld is. Uw betalingsbewijs is hard en wij moeten in geval van een meningsverschil aantonen dat wij u geleverd hebben.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Dekker Zevenhuizen B.V. en een klant komt tot stand nadat een bestelling door Dekker Zevenhuizen B.V. is bevestigd en Dekker Zevenhuizen B.V. heeft kunnen controleren of de opdracht uitvoerbaar is.
8.2 Dekker Zevenhuizen B.V. behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.
8.3 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, op basis van de gesloten overeenkomst(en).

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. en (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de internetsites van Dekker Zevenhuizen B.V. gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 Dekker Zevenhuizen B.V. is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, als mede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Dekker Zevenhuizen B.V. Als mede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 10.3 Dekker Zevenhuizen B.V. behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Dekker Zevenhuizen B.V. gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
11.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Dekker Zevenhuizen B.V. en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Bosch kennis, tenzij Dekker Zevenhuizen B.V. er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.